Have your say on policing in Gwent

Published: 10 December 2020

Lleisiwch eich barn ar blismona yng

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn i drigolion leisio eu barn ynglŷn â phlismona yng Ngwent.

Comisiynwyr yr heddlu a throseddu sy'n gyfrifol am ddwyn prif gwnstabliaid i gyfrif am ddarpariaeth gwasanaethau plismona lleol, pennu cyllideb flynyddol yr heddlu a chomisiynu gwasanaethau ychwanegol i gefnogi blaenoriaethau plismona.

Hoffai'r Comisiynydd glywed barn trigolion ynglŷn ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys eu boddhad gyda phlismona lleol, ymateb Heddlu Gwent i Covid-19 a chyllid yr heddlu.

I ddysgu mwy a lleisio eich barn ewch i wefan Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu - www.gwent.pcc.police.uk/cy/gwrando-arnoch-chi/dweud-eich-dweud/lleisiwch-eich-barn-ynglyn-a-chyllid-yr-heddlu-yng-ngwent


Have your say on policing in Gwent

The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, is asking residents to have their say on policing in Gwent.

Police and Crime Commissioners are responsible for holding the Chief Constable to account for the delivery of local policing services, setting the police’s yearly budget, and commissioning additional services to support policing priorities.

The Commissioner would like to know residents’ views on a range of issues including their satisfaction with local policing, Gwent Police’s response to Covid-19, and police funding.

To find out more and have your say visit the Police and Crime Commissioner’s website - www.gwent.pcc.police.uk/en/listening-to-you/have-your-say/have-your-say-on-police-funding-in-gwent