Wales Covid-19 Well-being Third Survey

Published: 25 October 2021

Wales Covid-19 Well-being Third Survey

 

Aneurin Bevan University Health Board is supporting a national longitudinal study aiming to understand how the ongoing coronavirus pandemic has impacted on the mental health and emotional well-being of people across Wales. The emotional well-being of our population is a key priority for statutory and third sector agencies and we would like lots of people living in the Aneurin Bevan University Health Board region to participate in this survey.
The survey was initiated by the NHS in Wales back in June 2020 in collaboration with Swansea and Cardiff Universities and all 7 Health Boards across Wales. So far, there have been two phases of the study. The first collected data from over 15,000 individuals across Wales and the second from over 10,000. Findings from both phases of research have helped the NHS in Wales understand the mental health and wellbeing needs of the Welsh population. You can read more about the findings here: https://wales-wellbeing.co.uk/.../covid19-wellbeing....
The study has now launched its third survey which aims to examine how the Welsh population’s mental health and well-being has changed over the course of the coronavirus pandemic. The survey results will be analysed at a national, Health Board and Local Authority level and will be used to inform any actions that we may need to take within the NHS to support the well-being of our population as we move forward. We will also ensure that any wider learning is shared with partners via the appropriate partnership mechanisms.
To access the survey, or gain more information about it, please click this link https://wales-wellbeing.co.uk/en
The survey should take no longer than 15 minutes to complete.
If you have any further queries about the study please visit the website, www.wales-wellbeing.co.uk or do make contact with us via abhb.enquiries@wales.nhs.uk and we’ll be pleased to assist.
Re: Trydydd Arolwg Llesiant Covid-19 Cymru
Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn cefnogi astudiaeth hydredol genedlaethol gyda'r nod o ddeall sut mae'r pandemig coronafeirws parhaus wedi effeithio ar iechyd meddwl a lles emosiynol pobl ledled Cymru. Mae lles emosiynol ein poblogaeth yn flaenoriaeth allweddol i asiantaethau statudol a thrydydd sector a hoffem i lawer o bobl sy'n byw yn rhanbarth Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan gymryd rhan yn yr arolwg hwn.
Cychwynnwyd yr arolwg gan y GIG yng Nghymru nôl ym mis Mehefin 2020 mewn cydweithrediad â Phrifysgolion Abertawe a Chaerdydd a phob un o'r 7 Bwrdd Iechyd ledled Cymru. Hyd yn hyn, bu dau gam o'r astudiaeth. Casglodd y cyntaf ddata gan dros 15,000 o unigolion ledled Cymru a'r ail o dros 10,000. Mae canfyddiadau o'r ddau gam ymchwil wedi helpu'r GIG yng Nghymru i ddeall anghenion iechyd meddwl a lles poblogaeth Cymru. Gallwch ddarllen mwy am y canfyddiadau yma: https://wales-wellbeing.co.uk/.../covid19-wellbeing....
Mae'r astudiaeth bellach wedi lansio ei thrydydd arolwg sy'n ceisio archwilio sut mae iechyd meddwl a lles poblogaeth Cymru wedi newid yn ystod y pandemig coronafeirws. Caiff canlyniadau'r arolwg eu dadansoddi ar lefel genedlaethol, Bwrdd Iechyd ac Awdurdodau Lleol a byddant yn cael eu defnyddio i lywio unrhyw gamau y gallai fod angen i ni eu cymryd o fewn y GIG i gefnogi lles ein poblogaeth wrth i ni symud ymlaen. Byddwn hefyd yn sicrhau bod unrhyw ddysgu ehangach yn cael ei rannu â phartneriaid drwy'r dulliau partneriaeth priodol.
I gael mynediad i'r arolwg, neu i gael rhagor o wybodaeth amdano, cliciwch y ddolen hon https://wales-wellbeing.co.uk/cy
Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 15 munud i'w gwblhau.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach am yr astudiaeth, ewch i'r wefan, www.wales-wellbeing.co.uk neu cysylltwch â ni drwy abhb.enquiries@wales.nhs.uk a byddwn yn hapus i helpu