Third Sector Voter registration support grant

Published: 03 November 2021

Grant Cymorth Cofrestru Etholwyr y Trydydd Sector

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i leihau'r diffyg democrataidd. Ein blaenoriaeth yw bod nifer y pleidleiswyr sydd newydd ddod yn gymwys sy’n cofrestru yn cynyddu. Mae hyn yn cynnwys rhai sy’n pleidleisio am y tro cyntaf a phleidleiswyr o grwpiau sydd wedi'u tan-gofrestru.

Mae £100,000 ar gael i'r trydydd sector i gefnogi eu gwaith i gynyddu'r nifer sy'n cofrestru i bleidleisio. Bwriedir i gymaint o bobl yn ein grwpiau targed â phosibl elwa ar y cyllid.

Mae'r cynllun bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Rhagfyr. I gael gwybod mwy, ewch i: https://llyw.cymru/grant-cymorth-cofrestru-etholwyr-y-trydydd-sector

Third sector voter registration support grant

Our Programme for Government includes a commitment to reduce the democratic deficit. It is our priority that registration numbers of newly enfranchised voters increases. This includes first time voters and voters from under-registered groups.

£100,000 is being made available to third sector organisations to support their work to improve voter registration. The funding is to benefit as many people in our target groups as possible.

The scheme is now open for applications. The deadline for applications is 10th December. To find out more please visit: https://gov.wales/third-sector-voter-registration-support-grant